ODVAŽ SE… podpůrné terapeutické skupiny

ODVAŽ SE být s námi, můžeš být sám sebou!

Podpůrné skupiny pro chlapce a dívky ve věku 8 – 16 let v Centru Sámovka.

Jejich záměrem je posílení sebeúcty, rozvoj integrity osobnosti dítěte a zvládání obtížných situací, vztahů v rodině, ve škole  či ve společnosti.

Hlavními prostředky terapeutického procesu jsou hra, improvizace, práce s tělem a výtvarná média.

Nabízíme volná místa v těchto skupinách:

 • Úterý 14.00-15.15 pro chlapce a dívky ve věku 8-11 let
 • Úterý 16.00-17.15 pro chlapce a dívky ve věku 12-16 let
 • Velikost skupiny: 6-8 dětí

Skupiny probíhají

pondělí, úterý a  středa
v Centru Sámovka – Malý Karlín
Šaldova 5
Praha 8

Informace o volných místech a přihlášky:

Lenka Veitová
720 236 268
lenka.veitova@samovka.cz

Vhodné pro:

 • rozvoj pozitivního přijetí sebe sama a sebedůvěry
 • rozvoj schopnosti vyjadřovat vlastní myšlenky, názory a citové prožitky
 • rozvoj komunikačních a sociálních dovedností, včetně kooperace a sebeprosazení ve skupině
 • fyzický a emoční ventil úzkosti a negativních emocí, jako je vztek, žal, agrese apod.
 • rozvoj adaptivního způsobu vyjadřování emocí (trénování autoregulace a způsobu vyjádření emocí bez agrese vůči druhému či auto-agrese)
 • trénink nových způsobu chování, zpracování vnitřních konfliktů ve skupině
 • rozvoj svobodného a spontánního projevu
 • rozvoj schopnosti přijetí odpovědnosti za sebe a své chování ve skupině
 • rozvoj kreativity, tvořivosti a fantazie, jakožto nástroje hlubšího porozumění a poznání sebesama
 • rozvoj trpělivosti, všímavost a pozornosti

Jak pracujeme:

 • Budujeme terapeutický vztah, který je upřímný, přijímající a respektující jedinečnost každého dítěte.
 • Vytváříme bezpečné prostředí pro sdílení vlastních myšlenek, názorů a pocitů ve skupině.
 • Občas slova nestačí, proto využíváme k bezpečnému a svobodnému vyjádření umělecké a expresivní prostředky.
 • Terapeutický proces je veden skrze volnou improvizovanou hru (aktivní tvorbu) založenou na metafoře, fantazii, projekci, repetici a variaci, práci s tělem či výtvarným médiem, přítomném okamžiku „teď a tady“, intimním kontaktu a skupinové dynamice.
 • Pomocí hry, příběhu či opakovaném vstupu do fiktivní (zástupné) role rozšiřujeme náhled na vlastní situaci, hledáme způsoby řešení obtížné životní situace, aktuálně řešeného konfliktu, zpracováváme negativní emoce či traumatické zážitky, také posilujeme integritu osobnosti skrze pozitivní a korektivní zážitek ze hry.
 • Hravě, aktivně a systematicky používáme dramatické a výtvarné prostředky v bezpečném prostředí terapie.
 • Vytváříme skupinu pro 6 – 8 dětí.
 • Vstup do skupiny předchází osobní rozhovor s terapeuty.

Skupiny vedou dramaterapeuté Lenka Veitová a Jan Bárta, kteří pracují uceleným přístupem Developmental Transformations (tzv. Vývojové proměny).

Více o přístupu: Informace o metodě

 

Více o vedoucích skupiny:

Lenka Veitová a Jan Bárta

Lidé v programu

Mgr. Lenka Veitová – Šilarová

Speciální pedagožka, lektorka
ARTE & DRAMA

Bc. Jan Bárta

Vedoucí dramaterapeutické dílny
ATRE & DRAMA